กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ทักษะชีวิตพอเพียง เริ่มจากการรู้คุณค่า และรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสม เช่น การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ แยกแยะสิ่งของที่อยากได้กับสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ รู้คุณค่าของน้ำ ด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เสริมแรงบวกด้วยสติกเกอร์รางวัล สนับสนุนให้เด็กนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวทางพัฒนา EF และทักษะในศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง