กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้และทำด้วยตนเองได้ เช่น การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยพื้นฐานของตนเอง การแสดงความรู้สึก การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เสริมแรงบวกด้วยสติกเกอร์รางวัล สนับสนุนให้เด็กนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวทางพัฒนา EF และทักษะในศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง