หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.1 เล่ม 2
หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.1 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น อ.1 เล่ม 2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของ สสวท. สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล และบันทึกผลตามสภาพจริง พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การจำแนกประเภท การสรุปข้อมูล สนุกกับโครงการวิทยาศาสตร์ (Project Approach) ต่อยอดความรู้ STEM

หลักสูตร : ปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB