หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.3 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.3 เล่ม 1

ชื่อชุด : ชุดเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น อ.3 เล่ม 1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของ สสวท. สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล และบันทึกผลตามสภาพจริง พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การจำแนกประเภท การสรุปข้อมูล สนุกกับโครงการวิทยาศาสตร์ (Project Approach) ต่อยอดความรู้ STEM

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง