สนุกกับตัวเลข 1-10 สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

สนุกกับตัวเลข 1-10 สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน สนุกกับตัวเลข 1-10 สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี มุ่งเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานให้เด็กรู้จักจำนวนและตัวเลขอย่างง่าย มีรูปแบบกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการ เริ่มจากอ่านตามครู ใช้นิ้วมือลากเส้นระบายสีตัวเลข ภาพ คัดตัวเลขฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือ ปูพื้นฐานการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกความมั่นคง และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมือกับตา ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความสนุกสนาน สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก เรียนรู้จากง่ายไปยาก ฝึกทำซ้ำ ๆ เพื่อสร้างการจดจำ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง