หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.4
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.4

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ชื่อชุด : ACTIVE

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ระดับชั้นป.4 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษา โดยนำเสนอภาษาผ่านบทอ่านและบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากบริบท โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในการอ่านและการใช้ภาษาบทสนทนาในการฝึกพูด ฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร สนุกกับเกมปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกเชาวน์ ให้ความรู้ และเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB