แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.3 ใช้คู่กับหนังสือเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักศุตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการสำรวจค้นหา ทักษะการคิดเชิงคำนวณ การวิเคราะห์ การจัดการทักษะในการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง