แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.3
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : โครงงาน

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของบันได 5 ขั้นตอน (Big Five Learning) เป็นแนวคิดที่ออกแบบมา เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนสามารถวางแผนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB