สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.3

ชื่อชุด : STEM ม.1-3

ชื่อผู้แต่ง : Aksorn Stem Project

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ระดับชั้น ม.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ตามนโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้สอนนำไปจัดการสอนสะเต็มในสถานศึกษาตามนโยบาย โดยนำไปบรรจุในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือนำไปแทรกในชั่วโมงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีโครงสร้างกิจกรรม STEM 6 ขั้นตอน ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง