แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ม.2
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ม.1-3

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ระดับชั้นชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมและแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อประชาคมอาเซียน เสริมโครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตร กลไก นโยบายการดำเนินงาน และองค์กรที่สนับสนุนการทำงานของอาเซียน แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ชุดนี้ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับครูใช้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้เยาวชนไทยตามนโยบาย และมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB