แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.2
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

ชื่อผู้แต่ง : พรสุข หุ่นนิรันดร์, สมฤดี เจียรสกุลวงศ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดสุขศึกษา ม.2 ตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เน้นกิจกรรม Active Learining เน้นการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะการคิดและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ และกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่ศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB