แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.2
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649123008

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : สุพร ชาวเพ็ชร , ฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 พัฒนาด้านสมรรถนะพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด พร้อมนำกิจกรรมและเครื่องมือที่ออกแบบไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลตรงตามศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB