แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.2
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649122971

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธ์ ,เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน เพื่อวัดความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ สามารถวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร พร้อมวัดความสามารถเป็นรายบุคคล รายกลุ่มและรายห้องเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB