สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

ISBN : 8858649145529

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา, นราธร สายเส็ง

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3 ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในเล่มมีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีกิจกรรมที่เน้น Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการคิด มีกิจกรรม Geo-Literacy เพื่อฝึกทักษะกระบวนการและความสามารถทางภูมิศาสตร์ และมีแบบทดสอบเน้นการคิดเป็นเครื่องมือวัดลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง