สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล, วิทยา ยวภูษิตานนท์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3 สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาสาระ แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบที่หลากหลาย และแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ความสามารถ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนรูู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อดิจิทัล
สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB