หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การปกครองท้องถิ่นของไทย ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การปกครองท้องถิ่นของไทย ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033148

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : วิชัย ภู่โยธิน,จำเนียร ผะคังคิว

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การปกครองท้องถิ่นของไทย ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหากล่าวถึงความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน หลักการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB