หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ม.1-3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ม.1-3

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162036651

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการค้นคว้า โดยเริ่มตั้งแต่ การกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การบันทึก การจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปความรู้ ข้อค้นพบ ไปจนถึงการนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB