หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162035784

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : สุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ และ ลมูลเพชร มะณี

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ระดับชั้น ม.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองไทยใหม่ที่ดีมีคุณภาพ ได้พัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ และเพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB