หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162038754

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ื ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาการผลิตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รู้จักประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของตนในฐานะผู้บริโภคได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB