หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ISBN : 9786162038464

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ชูชาติ รอดถาวร,ภาสกร บุญนิยม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ระดับชั้น ป.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เอื้อต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง