หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6

ISBN : 9786162033773

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นำเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนภาพ ตารางเพื่อให้ดูง่ายน่าสนใจ เชื่อมโยงการทำกิจกรรมกับแบบปฏิบัติกิจกรรมฯ บูรณาการชีวิตให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พร้อมสรุปความคิดรวบยอดของแต่ละหน่วยเพื่อให้เห็นภาพรวม ผู้เรียนสามารถอธิบายจัดทำแผ่นพับเรื่อง อาเซียน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ศึกษาต่อไปได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง