หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.2
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033797

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร, จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการของเอเซียน การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB