แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

ชื่อผู้แต่ง : ลักขณา นิยม และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภูมิศาสตร์ เน้น Geo-Literacy เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งมีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB