แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649145666

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ, มโนธรรม ทองมหา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เพื่อนำผลการวัดมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รวมไปถึงเป้าหมายของหลักสูตร

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB