CD-ROM เกมการเขียน 1 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

CD-ROM เกมการเขียน 1 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

ชื่อชุด : เกมการอ่านการเขียน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อซีดีรอมการเรียนรู้แบบ CD-ROM Interactive Multimedia ทบทวนตัวอักษร ฝึกการสังเกตและการจำ พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง