ป่าชายเลน
ป่าชายเลน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167125107

ชื่อชุด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีพรรณไม้นานาชนิด รวมถึงสัตว์น้ำที่ มีความสำ คัญทางเศรษฐกิจ แต่ ปัจจุบันป่าชายเลน อยู่ในสภาพที่น่า เป็นห่วง เนื่องจากถูกทำลายลงไปมาก หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ พื้นฐาน ความหมายและความเป็นมา ของป่าชายเลน ลักษณะทางกายภาพ ของป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าชายเลน คุณประโยชน์ของป่าชายเลน การ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อมุ่งหวัง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนป่าชายเลน ด้วยจิตสำนึก พลิกฟื้นระบบป่าชาย เลนให้กลับมาสมบูรณ์ เป็นป่าชายเลน ทรัพยากรอันมีค่าอย่างยิ่งของคนไทย ยั่งยืนตลอดไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB