หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง มดกับตั๊กแตน
หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง มดกับตั๊กแตน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : นิทานสองภาษา

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือนิทานสองภาษา เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนว BBL สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดก่อนอ่าน ฝึกระบายสี สนุกกับนิทาน ตัวอย่างการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB