ชุดสื่อกิจกรรมวิทยาการคำนวณ CT in Action
ชุดสื่อกิจกรรมวิทยาการคำนวณ CT in Action

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อกิจกรรม CT in Action

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เรียนรู้และพัฒนาการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาผ่านเกมหลากหลายรูปแบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

1.เริ่มต้นกิจกรรมด้วยสถานการณ์ชวนคิด
2.หาทางแก้ปัญหา
3.พัฒนาแนวคิดการแก้ปัญหา ทดสอบการแก้ปัญหาและทำการแก้ไขข้อผิดพลาด 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการแก้ปัญหา
5.ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาวิธีการหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB