Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนวณ




ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนวณ

ISBN : 0

ชื่อชุด : Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุ่นอัดเสียงได้ ชุดสื่อเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ปูพื้นฐานการเรียนโค้ดดิ้งและพัฒนาการคิดเชิงคำนวณ Computational Thinking สำหรับผู้เรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป เรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝนการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือคิดเชิงคำนวณ ไปจนถึงความเข้าใจด้านทิศทาง การคิดแก้ปัญหา ตรียมความพร้อมด้านสมองสำหร้บเด็กปฐมวัย ไปจนถึงการเรียนพื้นฐานการเขียนโค้ด (Coding) ในวิชาวิทยาการคำนวณในประถมศึกษา

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)