FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้ ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้ ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้ ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

1. ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดแบบ 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม) นำไปสู่ความสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ (มิติด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)2. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และชี้วัดในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB