หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162031830

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร,วุฒิชัย มูลศิลป์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาของหนังสือเป็นสหวิทยาการ เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอด เนื้อหาจำแนกได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และปรัชญาความคิดของมนุษยชาติ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับสังคมชุมชนและความแตกต่าง โดยความมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาโลกศึกษา คือ การพัฒนาค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ ความนับถือเชื่อมั่นในตนเอง การเคารพในตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การเปิดใจกว้าง มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาวิสัยทัศน์รวมทั้งสร้างเสริมเจตคติในการเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและสังคม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB