แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

ISBN : 885649149329

ชื่อชุด : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT

ชื่อผู้แต่ง : Virginia-Jenny

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ UPBEAT  4    ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง