สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I want to be
สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I want to be

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือที่ช่วยแนะแนวให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ค้นหาเส้นทางอาชีพตามความถนัดและสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดสื่อฯ เป็นการแนะแนวตั้งแต่ประถมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวการทำความรู้จักโลกอาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB