หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 2

ISBN : 0

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลีดร.ศศิธร เขียวกอ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เห็นคุณค่า ความสำคัญ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง