หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

ISBN : 9786162039713

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้การรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัย วินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป เตรียมพลเมืองของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง