ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย เล่ม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย เล่ม 2

ISBN : 8859281717129

ชื่อชุด : ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

- แบบฝึกและกิจกรรมที่เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำทวน เพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และพัฒนา ทักษะภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ - เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551- มีสื่อประกอบการเรียนในรูปแบบดิจิทัล - มีสรุปเนื้อหา เฉลย และแบบประเมินที่สอดคล้องตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลางในรูปแบบ ดิจิทัล

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง