หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 6

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ชื่อชุด : MY ENGLISH

ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี โชติพนาพันธ์, Robert Cullen

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ ป.6 - จบ สอน – ฝึก – ประเมิน ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน 2551 - ครบ บทเรียน + แบบฝึก + กิจกรรม + การบ้าน ในบทเดียว - เห็นผล รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล ชัดเจน เป็นขั้นตอน หน้าต่อหน้า - สื่อสารได้จริง กิจกรรมหลากหลายให้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง - คลิปสอน และไฟล์เสียงอ่านคำสั่ง คำศัพท์ เพลง และบทสนทนา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB