หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 6

ชื่อชุด : MY ENGLISH

ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี โชติพนาพันธ์, Robert Cullen

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ ป.6 - จบ สอน – ฝึก – ประเมิน ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน 2551 - ครบ บทเรียน + แบบฝึก + กิจกรรม + การบ้าน ในบทเดียว - เห็นผล รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล ชัดเจน เป็นขั้นตอน หน้าต่อหน้า - สื่อสารได้จริง กิจกรรมหลากหลายให้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง - คลิปสอน และไฟล์เสียงอ่านคำสั่ง คำศัพท์ เพลง และบทสนทนา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง