หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฏหมายแรงงาน ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฏหมายแรงงาน ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037818

ชื่อผู้แต่ง : กำพล เยี่ยมแสง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายแรงงาน ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง ค่าชดเชย และสวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจตคติที่ดีต่อการทำงานและกฏหมายแรงงาน มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานมีทักษะสำคัญและจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB