ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM School Kit V.2
ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM School Kit V.2

แชร์
แชร์

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่ออุปกรณ์บูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร่างสรรค์
ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB