หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กระมล ทองธรรมชาติ, ดร. ดำรงค์ ฐานดี, สุคนธ์ สินธพานนท์, วิชัย ภู่โยธิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นการเรียนรู้สิทธิและเสรีภาพ ตระหนักรู้ต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB