ชุด Picture Cues Story ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก
ชุด Picture Cues Story ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด Picture Cues Story ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

  • แก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำ ตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยเทคนิค Picture Cues Story การใช้ภาพแนะแนว เรียบเรียงคำที่สะกดไม่ตรงมาตราให้เป็นเรื่องราว ฝึกซ้ำ ย้ำ ทวน ด้วยการทำแบบฝึกอ่านเขียน และทำกิจกรรมแบบ Active Learning ด้วยบัตรภาพ บัตรคำ
  • แบบฝึก มีแบบทดสอบก่อนและหลังฝึก เสริมบทกลอนช่วยสร้างความจดจำ และแบบฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
  • สื่อบัตรสำหรับทำกิจกรรม มีบัตรภาพจากนิทาน เน้นคำที่สะกดไม่ตรงมาตราด้วยสีเพื่อนำสายตา บัตรภาพสามารถฝึกเขียนได้ทั้ง 2 ด้าน มีการแนะแนวฝึกเขียน โดยการเขียนตามรอยและเขียนในกรอบตามรูปร่างคำ และมีบัตรคำที่เน้นตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยสีเพื่อนำสายตาให้จดจำได้ดียิ่งขึ้น
  • สื่อพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย “การพัฒนาความสามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Picture Cues Story” โดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB