หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 2 ระดับประถมศึกษา
หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 2 ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ฉลาดรู้ดิจิทัล

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี , ดร.ศศิธร เขียวกอ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือครูเพื่อใช้ประกอบการใช้ชุดสื่อกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย ประกอบไปด้วย “แผนการสอน” เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระดับประถมศึกษา และความสนใจของผู้เรียน สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม แนะนำ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สำหรับหนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล เล่ม 2 อย่างเป็นขั้นตอนมีคำแนะนำในการ นำอภิปรายในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน มีแนวทางการประเมินผลลัพธ์เพื่อพัฒนา ผู้เรียนในทุกกิจกรรม ทั้งการประเมินระหว่างการเรียนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีสารสนเทศให้ครูได้พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB