หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วัชราวลี กรอุษณกุล / ปาจรีย์ วัชชวัลคุ / ดร.สุเทพ บุญซ้อน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) มุ่งเน้นการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การคิดขั้นสูง เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาผ่านการใช้เทคนิค BAR MODEL แบบ Singapore Maths เทคนิคที่ทำให้เด็กสิงคโปร์ได้รับคะแนนสอบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เสริมด้วยกิจกรรม คณิตศาสตร์ Thinking Time คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดต่อยอดจากเนื้อหาที่เรียนและ Maths Upskill เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบActive Learning ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดสมรรถนะสำคัญ

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อดิจิทัล
สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB