หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วิริยะ บุญยะนิวาสน์ / สุพน ทินอ่ำ / ศรีสุวรรณ บุญข่าย / เยาวลักษณ์ อักษร /ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวบรวมเนื้อหาทั้ง พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอนเนื้อหาเป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อดิจิทัล
สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB