หนังสือเรียน การจัดการธุรกิจเบื้องต้น ม.4-6
หนังสือเรียน การจัดการธุรกิจเบื้องต้น ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.นลินรัตน์ รักกุศล , ถวิกา เมฆอัคฆกร

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน การจัดการธุรกิจเบื้องต้น ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมภาพตัวอย่างแสดงขั้นตอนปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้เข้าใจเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้นตามแบบ Active Learning

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB