แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถาม ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา แบบฝึกหัดโจทย์เยอะ ครบทุกมิติ ให้ผู้เรียนฝึกจนเกิดความชำนาญ และนำไปใช้ได้จริง มาพร้อมสื่อดิจิทัล i-Quiz ช่วยตรวจสอบความเข้าใจ และ Math in Real-Life เน้นกิจกรรมฝึกทักษะเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม ฝึกคิด ฝึกทำได้ทุกหน่วย

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB