แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ตรงตามหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ มีกิจกรรมเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง ทบทวนองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมบูรณาการ ต่อยอดสู่การทำโครงงาน STEM

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB