แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ ชีวภาพ ม.4 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนแบบเล่มต่อเล่ม มาพร้อมกับเฉลยละเอียด ฝึก ทบทวนความรู้ เน้นทักษะการคิด ช่วยปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนคำถาม กิจกรรม เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทักษะในเรื่องที่เรียนมากขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB