หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 4 การอ่านคล่อง
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 4 การอ่านคล่อง

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. ฝึกอ่านคำ วลี ประโยคตามโครงสร้างจากง่ายไปยาก เพื่อให้เด็กมีกำลังใจในการอ่าน

2. ใช้เทคนิคการจับเวลาในการอ่าน เพื่อท้าทายความสามารถของเด็ก และเป็นเครื่องมือช่วยประเมินการอ่านคล่องสำหรับผู้สอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB