ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE ระดับประถมศึกษา
ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วิจิตรา อินคุ้ม และปราณี แป้นน้อย

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมเพื่อสำรวจเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ และเห็นคุณค่าในความแตกต่างของอาชีพที่แตกต่างกัน และลงมือทดลองปฏิบัติตัวอย่างอาชีพที่หลากหลาย ตามกลุ่มความถนัดและทักษะเฉพาะรายบุคคล ให้ผู้เรียนได้สำรวจความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง ตามความถนัดและความสนใจในทักษะรอบด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สู่การวัดความถนัดตาม "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของ John L. Holland ระดับประถมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB